فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي

<< صفحة السابقة           مجلد : صفحة :                     صفحة التالية >>

بين دو ستون قرار دارد دو ركعت نماز به جا آورد.(12)

تجارت:سرخ رو كردن كنيز جهت سرخ روى نشان دادن وى به منظور فروش با قيمتى بيشتر، تدليس(-->تدليس)به شمار مى‏رود و موجب ثبوت خيار براى خريدار مى‏گردد.(13)

نكاح:آميزش هنگام وزيدن بادهاى سرخ مكروه است.(14)آرايش كردن به مثل سرخ نمودن گونه‏ها بر زنِ شوهر مرده در عدّه وفات(--> عدّه)حرام است(15)( -->حِداد).

ديات:ديه سرخ شدن صورت بر اثر وارد آمدن ضربه يك مثقال و نيم شرعى طلا است(--> مثقال). ديه سرخ شدن ساير اعضاى بدن، نصف ديه صورت؛ يعنى سه چهارم مثقال شرعى طلا است.(16)

هرگاه كسى ادعا كند به سبب جنايتى قدرت نطق خود را از دست داده است، بر اساس روايتى كه جمعى از فقها بدان عمل كرده‏اند، سوزنى به زبان او فرو مى‏كنند، اگر خون سياه خارج شود، ادعايش پذيرفته مى‏شود؛ اما اگر خون سرخ بيرون آيد، ادعاى او پذيرفته نمى‏شود.(17)

(--> رنگ)

سرداب

سرداب: فضاى ساخته شده در زير زمين به منظور مصون ماندن از گرما.

از آن در باب طهارت و احياء موات سخن گفته‏اند.

طهارت:ميّت بايد در گودال كنده شده در زمين دفن گردد؛ از اين رو، نهادن ميّت در درون اتاق و مانند آن يا تابوت بدون ضرورت جايز نيست؛ ليكن به تصريح برخى نهادن وى در سرداب با بستن در آن به وسيله خشت و گل و مانند آن، جايز است.(1)


<< صفحة السابقة           مجلد : صفحة :                     صفحة التالية >>